Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010

TRAÙNH HUÙ & XÖÛ LYÙ HUÙ.

Tránh hú & xử lý hú


4.1 TRAÙNH HUÙ & XÖÛ LYÙ HUÙ.
     Vôùi töøng nguoàn aâm thanh vaøo Mixer khaùc nhau nhö Micro khoâng daây caàm tay, micro khoâng daây caøi aùo, micro coù daây, vaø aâm löôïng, gioïng ngöôøi söû duïng to nhoû khaùc nhau, ñaàu micro ñaët gaàn mieäng hay xa seõ cho aâm thanh ra loa khaùc nhau, do ñoù vieäc chænh möùc chuaån seõ chæ ñaït trong moat soá tröôøng hôïp. Caùc tröôøng hôïp khaùc can chænh laïi phuø hôïp thöïc teá.

     Löu yù 1:  Micro höôùng veà mieäng ngöôøi noùi, vôùi gioïng ngöôøi chuaån – töông ñoái toát:
3-5cm laø ñieàu kieän lyù töôûng khi söû duïng micro coù daây dynamic (ñieän ñoäng)
3-7cm laø ñieàu kieän lyù töôûng khi söû duïng micro khoâng daây
10-20cm laø ñieàu kieän lyù töôûng khi söû duïng micro coå ngoãng condenser (tuï ñieän)
20-50cm laø ñieàu kieän lyù töôûng khi söû duïng micro huùt taàm xa cho ca ñoaøn condenser

     Löu yù 2:   AÂm Thanh trong Hoäi tröôøng, phoøng hoïp, phoøng hoïc,… khi khoâng coù heä thoáng aâm thanh / khi chöa trang bò heä thoáng aâm thanh maø ñaõ bò vang laø do kieán truùc thieát keá & xaây döïng, vaät lieäu noäi thaát beân trong nhö baøn, gheá, maøn, reøm, cöûa soå, cöûa kieáng, töôøng, caùc maët phaúng lôùn nhö töôøng, traàn, neàn,…
Do ñoù ñeå traùnh vang neân laøm toát töø khaâu thieát keá, söû duïng thieát bò noäi thaát: baøn, gheá, maøn, soá löôïng cöûa, traàn, töôøng, neàn, thaûm … sao cho phuø hôïp, vaø môû cöûa caøng nhieàu caøng toát khi söû duïng (neáu khoâng duøng maùy laïnh)
                  Vieäc vang doäi aâm thanh aûnh höôûng raát lôùn, gaây huùt do soùng aâm thanh doäi, hoài tieáp veà micro.

     Löu yù 3: Vieäc ñaët loa gaøn micro, gaøn buïc ñoïc, hoaëc gaàn saân khaáu, hoaëc maët thuøng loa höôùng veà saân khaáu cuõng laø moät trong soá nguyeân nhaân chính gaây huù.
               Do ñoù, ngay töø ñaàu caàn boá trí loa ñaët sao cho phuø hôïp.

     Löu yù 4: Tröôøng hôïp do gioïng ngöôøi quùa yeáu. Trong khi moïi ngöôøi duøng micro ñeàu ñaït möùc aâm löôïng nhö yù, thi ñoâi khi coù moät vaøi ngöôøi do chaát gioïng quùa yeáu hoaëc ñaët micro caùch quùa xa mieäng, hoaëc khoâng höôùng ñaàu micro vaøo mieäng thì ngöôøi chænh cöù taêng volume lieân tuïc nhaèm ñaït ñöôïc ñoä lôùn aâm thanh caàn thieát. Tuy nhieân ñeán moät möùc ngöôõng naøo ñoù seõ xaûy ra hieän töôïng gaây huù.
                 Do ñoù, caàn höôùng micro veà phía mieäng, ñaët ñaàu micro saùt mieäng 3-5cm, vaø coù theå xöû lyù theâm moät soá thieát bò phuï trôï cho ngöôøi coù gioïng yeáu ñaëc bieät neâu treân.

     Khi coù huù xaûy ra caàn löu yù caùc tröôøng hôïp sau ñeå xöû lyù:
          TH1: Ñaàu micro höôùng veà loa, hoaëc ñaët gaàn loa
   Ñ Di chuyeån micro caùch xa loa, ñoåi höôùng ñaàu micro khoâng höôùng veà loa           
        
          TH2: Nuùt Gain cuûa keânh micro gaây huùt quaù lôùn
   Ñ Giaûm Nuùt Gain cuûa keânh micro gaây huùt nhoû hôn moät chuùt, cho ñeán khi heát huùt (tuy nhieân aâm löôïng vaãn nghe ñöôïc).

          TH3: Nuùt Treble hoaëc Mid hoaëc Low treân Mixer cuûa keânh micro gaây huùt quaù lôùn (ngöôøi söû duïng phaûi phaùn ñoaùn taàn soá gaây huù laø taàn soá cao, trung hay thaáp)
   Ñ Giaûm Nuùt Treble, hoaëc Mid, hoaëc Low treân Mixer cuûa keânh micro gaây huùt nhoû hôn moät chuùt, cho ñeán khi heát huùt (tuy nhieân aâm löôïng vaãn nghe ñöôïc).

TH4: Equalizer: baêng taàn gaây huù do chænh quùa cao, ngöôøi duøng phaûi phaùn ñoaùn taàn soá gaây huù
   Ñ Giaûm baêng taàn gaây huù treân Equalizer cho ñeán khi heát huùt, hoaëc xem laïi nuùt gain toång cuûa Equalizer.

TH5: Volume toång Mixer
   Ñ Giaûm volume toång treân Mixer cho ñeán khi heát huùt (tuy nhieân aâm löôïng vaãn nghe ñöôïc).

TH6: Thöïc hieän caùc tröôøng hôïp treân nhöng vaãn huùt
   Ñ Xem xeùt vieäc loa coù theå gaàn micro quùa hay khoâng, neáu coù thì boá trí loa ra vò trí khaùc, xa micro, xa saân khaáu moät chuùt, hoaëc höôùng loa veà höôùng khaùc.
   Ñ Jack caém coù bò chaïm chaäp hay khoâng
   Ñ Xöû lyù laïi moät soá beà maët töôøng, neàn, traàn caùc vaät lieäu cho huùt aâm nhieàu hôn, traùnh doäi aâm, hoaëc môû cöûa thoâng thoùang trong hoäi tröôøng ñeå aâm thanh coù theå thoaùt bôùi ra ngoaøi hoäi tröôøng.
   Ñ Vieäc söû duïng caùc thieát bò aâm thanh (loa, amply, mixer, micro, caùc boä xöû lyù,…) chaát löôïng cao cuõng giuùp vieäc haïn cheá gaây ra feed-back (hoài tieáp) – gaây huù.
                                              theo bahung.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét